Familjehem

DiemO arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem och jourhem. Vi har valt att främst samarbeta med familjehem som har tidigare erfarenhet av arbete inom familjehemsvård.
Vi har lång erfarenhet inom företaget av att förmedla jour- och familjehemsplatser till socialtjänsten och varje placering förgås av en noggrann matchning. Vi underlättar vid placering genom att ordna allt det praktiska kring barnet/ungdomen samt erbjuder även kostnadsfri hämtning.

Läs mer om våra familjer

Konsulentstödda familjehem och jourhem

Vi har valt att rikta in oss på att ta emot ungdomar med beteendeproblematik i alla åldrar. De flesta av våra jour – och familjehem har tidigare erfarenhet av att ta emot ungdomar med social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och kriminalitet.

Varje familjehem har en konsulent knuten till sig under hela uppdraget. Familjens stöd skräddarsys utifrån varje unik placering. Konsulent gör kontinuerliga hembesök och har tät telefonkontakt för att säkerställa uppdragets kvalitet och den placerades vardag. Familjerna kan alltid nå oss dygnet runt för vägledning och stöd genom vår jourtelefon. Våra familjer har också alltid tillgång till tolk i de fall behov finns.

Våra familjer skriver löpande journalanteckningar i vårat dokumentationssystem. Alla våra familjer bjuds in till familjehemsdagar för vidareutbildningar, handledning och nätverkande.

Våra familjehem är utredda i sina hem av utbildade och erfarna konsulenter. Vid placering finns alltid konsulent på plats när barnet/ungdomen anländer till familjen. Konsulenten handleder familjen, deltar på uppföljningsmöten med socialtjänst, skriver interimistisk genomförandeplan, dokumenterar samt skriver månadsrapport eller veckorapport, efter socialtjänstens beställning.

I samband med placering erbjuder vi alltid kostnadsfri transport till familjehemmet, vart barnet/ungdomen än befinner sig.

Vi har rutinerade och trygga jourfamiljer på flera orter i Sverige och vi tar emot akuta placeringar alla tider på dygnet via vår jourtelefon.

För kontakt gällande placering i jour- eller familjehem var god kontakta Sanna på telefon 0727-36 59 19 eller maila sanna@diemo.se

För att komma i kontakt med vår jour, ring 020-211 500.

DiemO utökar verksamheten och söker främst, av kommun utredda, familjehem och gärna med längre erfarenhet av olika typer av placeringar och problematik. Vänligen kontakta oss om ni är intresserade eller vill veta mer om vår konsulentstödda familjehemsverksamhet !

Ansök om att bli familjehem

Skyddat boende

DiemO erbjuder skyddat boende med omedelbar hämtning i hela Sverige dygnet runt. Vi tar emot barn, ungdomar, vuxna och hela familjer.

Våra skyddsplaceringar placeras inte i kollektiv form, utan hos familjer/resursboende. Vi utbildar alltid resurspersonen i säkerhet utifrån den placerades unika behov av skydd. Vi placerar inte flera olika personer i behov av skydd i samma boende, utan varje uppdrag placeras var för sig. Detta för att säkerställa skyddet på ett optimalt sätt. Inför varje uppdrag görs en riskbedömning samt säkerhetsanalys, varefter skräddarsydd lösning presenteras.
Insatsen hos oss ska primärt skydda mot hot och våld, men insatsen skydd kombineras ofta med annat stöd för att hjälpa, trygga och stärka den skyddade. Vi erbjuder både samtalsinriktade och praktiska aktiviteter för våra placeringar.
Vid placering i skyddat boende tar vi hänsyn till geografisk placering och vart det är bäst lämpat för personen att bo med hänsyn till hotbild. Vi hjälper den skyddade med administrativt skydd så som sekretessmarkering och kvarskrivning. Vi genomför övervakade umgängen med eventuella barn som kan finnas på annan adress än t.ex. mamman.
Vi tar emot personer med missbruk. Vi matchar familjens/ resurspersonens kompetens gentemot den placerades problematik, det gör vi alltid. Det är placeringens individuella behov som styr valet av boende. Vi erbjuder stödsamtal via öppenvården samt återfallsprevention av utbildad personal.
Om en skyddad placering röjer sin adress så flyttas placeringen till ny adress omedelbart.

DIEMO OMSORG AB

Telefon: 0727-36 59 19
E-post: sanna@diemo.se

DiemO Omsorg AB
Vegagatan 1
76132 Norrtälje

Orgnr: 556772-2789

VI KAN KONTAKTA ER